• Vi har öppet 365 dagar om året 24 timmar om dygnet.
  Nu kan du boka slamtömning direkt på hemsidan.

 • Cleanpipe är ett fullserviceföretag.
  Vi hjälper dig med allt från dränering och
  sanering till transport av farligt avfall, torrsug och infodring av ledningar.

Jour Boka slamtömning

Klicka här för att läsa mer

Om Cleanpipe

Om företaget

collage6

Företaget startade med en enda slamsugningsbil och har idag ett 60-tal fordon samt ett 100-tal anställda. Vårt huvudkontor ligger i Äspereds Industriområde i Gunnilse strax norr om Göteborg. Vårt verksamhetsområde är Västsverige, där vi är ledande inom vår bransch.

CLEANPIPE är verksamma i hela Västsverige och vi åtar oss uppdrag i alla storlekar, från kommuner och storindustrier till privatpersoner. Vår strävan är att fortsätta utvecklas och att behålla vår position som ledande inom vår bransch. Därför hjälper vi till med hela kedjan, från förebyggande underhåll och inspektion till rensning och renovering av avloppsrör.

Fordon för olika behov

Våra fordon

Som alla hantverkare behöver vi verktyg och för oss är de viktigaste verktygen våra fordon.

Vi förfogar över ett 60-tal olika bilar, allt från personbils- till lastbilsstorlek. Var och en är utrustad med högteknologisk utrustning för att på bästa sätt kunna utföra de funktioner de är designade för.

Vi ligger hela tiden i framkant av utvecklingen för att kunna behålla vår position som ledande på marknaden.

 

Grävsug

Schaktning kan ibland vara besvärligt, det senast tillskottet i vår fordonspark är en grävsug. Med grävsugens smidiga sugslang skonar vi avlopps -och fjärrvärmerör samt el -, tele -, och fiberledningar.

Sugen kan bemannas av en ensam operatör och arbetet kan utföras på så väl stora djup som strax under marknivå. Den passar utmärkt i trafikerade områden, vid sanering av diken och för rensning av byggrester.

Med grävsugen kan vi erbjuda en snabbare, renare, säkrare och mer kostnadseffektiv schaktningsmetod.

 

grav-badhus_0036

 

Miljöpolicy

Miljöomsorg är ett av CLEANPIPES kärnvärden

CLEANPIPE Sverige AB `s miljöarbete skall fokusera på effektiv energi- och resursanvändning.
Förebyggande av föroreningar och ständiga förbättringar av de tjänster och processer som CLEANPIPE Sverige AB tillhandahåller och använder sig av är grundläggande krav för all verksamhet med gällande lagstiftning och övriga bestämmelser som minimistandard. Eventuella hälso- och miljöeffekter beaktas i ett tidigt stadium av planeringsprocessen. Därigenom skall CLEANPIPE Sverige AB vinna konkurrensfördelar, uppfylla kundernas förväntningar och bidra till en hållbar utveckling.

Effektiv energi- och resursanvändning

Vi skall sträva efter att minska koldioxidutsläppen och resursanvändningen genom att:

 • Lean driving är ett krav för alla chaufförer
 • Bränsleförbrukning är alltid ett argument vid ny anskaffning
 • Optimera våra processer för att minimera vattenförbrukning
 • Öka energieffektiviteten och minimera uppkomsten av avfall i all vår verksamhet
 • Öka vår användning av återvunna och förnybara material

Hälso- och miljörelaterade effekter

Hälso- och miljörisker förknippade med utförandet av våra tjänster skall minskas genom att:

 • Kontinuerligt underhåll av fordon för att minimera emissioner
 • Minimera användning av material skadliga för människors hälsa eller miljön
 • Ständigt söka alternativ till astma och allergiframkallande medel
 • Användning av godkända skydd och skyddskläder
 • Så långt det är möjligt, minimera utsläpp i luft, vatten och mark vid alla våra produktionsanläggningar

Hållbar utveckling med CLEANPIPE Sverige AB

CLEANPIPE Sverige AB åtar sig att vara en proaktiv och kompetent aktör i utvecklingen av en långsiktig och hållbar miljöutveckling.

Vi verkar för att våra samarbetspartners tillämpar liknande miljöomsorg, samt att miljöarbetet redovisas öppet och sakligt. Varje medlem i företagsledningen är ansvarig för åtgärdsprogram baserade på denna policy.

Kvalitetspolicy

Att skapa en arbetsmiljö & ett engagemang som leder till ständiga förbättringar av de tjänster och arbeten vi utför, samt av våra interna processer och rutiner. Detta är en förutsättning för CLEANPIPE Sverige AB `s verksamhet och för att kunna behålla och överträffa våra kunders förtroende och förväntningar.
Vi realiserar det genom service, effektivitet, kompetens och flexibilitet vilket innebär att alla uppdrag utförs baserade på kundens behov. Vi skall marknadsföra, producera och utveckla rätt tjänst och rätt teknisk nivå i relation till kundens önskemål och krav samt övriga krav, detta till konkurrenskraftiga priser med syfte att skapa en långsiktig och bestående utveckling av CLEANPIPE Sverige AB.

Det åstadkoms genom:

 • Planering och koordinering av våra tjänster
 • Att använda & hantera utrustningen på ett för respektive uppdrag optimerat sätt
 • Att upprätthålla en öppen och uppriktig kommunikation med kunder & personal
 • Att varje uppdrag skall kunna ge rekommendation för nya uppdrag
 • Effektivt underhåll av fordon och utrustning
 • Kontinuerlig utbildning och information av personal för att säkerställa professionellt agerande och
 • Kompetent & motiverat utförande av uppdrag
 • Aktivt och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar och effektivisering
 • Leverera i rätt tid, på rätt sätt & till rätt pris

Det är samtligas medarbetares gemensamma uppgift att se till att denna policy upprätthålls. Policyn ligger till grund för vårt dagliga arbete oavsett profession i syfte att CLEANPIPE Sverige AB skall fortsatt vara konkurrenskraftiga och långsiktigt framgångsrika transport och entreprenad företag.

Tillstånd och certifikat

Här hittar du våra tillstånd och certifikat

ISO -certifikat

ISO 9000
ISO 14001

 

Våra Tjänster

Rensning

Rensning

Stopp i avloppet är den vanligaste anledningen till att vi får rycka ut. Att rensa avloppsrören med jämna mellanrum borde vara lika självklart som att hålla ordning på sin bil. Gör man det inte regelbundet kan det bli stopp. Och ett stopp är definitivt ingen rolig historia.
Inom området Rensning ingår bland annat funktionerna Högtrycksspoling, Slamsugning och Våt- och Torrsugning. För dig som åker på ett stopp har vi beredskap dygnet runt. Men som sagt, gardera dig genom att underhålla dina avloppsrör regelbundet. Under rubriken NoStop kan du läsa om vårt underhållserbjudande. Ett bra sätt att undvika onödiga överraskningar.

Avloppsrensning

Bubblar det i diskhon? Har det börjat lukta illa? Det är första tecknen på stopp i avloppet. Vi avhjälper det effektivt genom att spola med högtryck eller suga rent.
Våra metoder och hjälpmedel fungerar oavsett var och hur du bor. I svåråtkomliga och känsliga miljöer har vi mindre och elektriska rensverktyg som orsakar mindre störande moment som exempelvis buller.
Men det är inte bara avlopp från kök och badrum vi rensar. Stående stammar och sopnedkast behöver också tillsyn ibland. Med vår minispolare kommer vi in i allt från snirkliga bostadsområden till trånga innerstadsgränder.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är den absolut mest effektiva metoden att rensa avlopp på. Spolningen görs med vanligt vatten under extremt högt tryck och lämpar sig bra till rör i alla storlekar.
För dig som hamnar riktigt i klistret har vi även en dygnet runt-jour. Vi är snabbt på plats med en kombinerad sug- och spolbil. Ring oss på nummer +46 31-33 00 500.

Slamsugning

När det varit översvämning kan du räkna med att det blir stopp inom överskådlig framtid. Vattnet drar med sig grus och slam som med tiden klibbar igen. En regelbunden slamsugning gör att du eliminerar dessa eventuella problem.
Vi slamsuger allt från rännstensbrunnar till vanliga avlopp. Vid akuta problem är vi snabbt på plats. Vi kan även överta kommunernas slamsugningsansvar på entreprenad. Hör av dig så berättar vi mer.

Relining

Relining

Förr eller senare kommer dagen då avloppsrören har tjänat ut. De kan ha gått sönder, eller så har de helt enkelt blivit för gamla. Att byta ut dem är ett långdraget, dyrt och omständigt arbete, eftersom det ofta kräver både uppgrävningar och rivningar.

Relining innebär att vi bygger ett nytt rör på insidan av det gamla. Du slipper krångel med långvariga grävarbeten, utflyttning från lägenheter eller onödigt avfall. Relining innebär minsta möjliga störning för din del. Du kommer med största sannolikhet inte ens märka att vi har varit där.

 

Vi gör det med en strumpa

Vår metod går till så att vi drar in en härdplastimpregnerad polyesterstrumpa i ledningen eller röret. Strumpan formas efter det befintliga röret genom att vi trycksätter inifrån med luft eller vatten. Därefter härdas den. Härdningen kan ta lite olika tid beroende på utförande.

Resultatet blir ett nytt skarvlöst rör inuti det gamla. Det nya röret är i de flesta fall självbärande, och har en slät och glatt yta invändigt, vilket i sin tur minskar friktionen och därmed även risken för stopp.

Cleanpipe är med i branschföreningen BRiF

 

brif_logo_1_rgb

 

Fler metoder för fler behov

Behoven av renoveringar kan se olika ut från fall till fall, därför har vi flera olika metoder att tillgå, exempelvis en så kallad RT-manschett för punktrenoveringar samt brunnsinjektering vid lagning av brunnar.

Du som är intresserad av en mer tekniskt detaljerad presentation av våra metoder är välkommen att höra av dig till:
+46 31–33 00 500

 

 

Torrsug

Torrsug

Blåsa makadam och flis eller suga spån är de vanligaste jobben vi utför med våra torrsugsbilar. Vi kan suga från vindar eller under mark, exempelvis suga ut lera ur husgrunder samt suga fram vattenledningar eller fjärrvärmeledningar vid läckage i gatan. Våra torrsugsbilar kan med fördel användas vid känslig mark eller där grävmaskiner inte kommer fram och åt ordentligt. Vi kan även suga rötslam och andra tjockare massor.

IMG_1999

Grävsug

Schaktning kan ibland vara besvärligt, det senast tillskottet i vår fordonspark är en grävsug. Med grävsugens smidiga sugslang skonar vi avlopps -och fjärrvärmerör samt el -, tele -, och fiberledningar.

Sugen kan bemannas av en ensam operatör och arbetet kan utföras på så väl stora djup som strax under marknivå. Den passar utmärkt i trafikerade områden, vid sanering av diken och för rensning av byggrester.

Med grävsugen kan vi erbjuda en snabbare, renare, säkrare och mer kostnadseffektiv schaktningsmetod.

Nostop

NoStop

Du som har haft kontakt med spol- och slamsugningsbranschen tidigare har säkerligen haft det på grund av ett akut behov. Det är nämligen oftast så vi kommer i kontakt med våra kunder. När det blivit stopp, helt enkelt.

Akututryckning innebär vissa nackdelar

En akututryckning innebär tyvärr en del nackdelar både för dig och din omgivning. Bortsett från de direkta konsekvenserna (eventuella produktionsstopp för arbetsplatser, att du inte kan använda badrum och kök, etc.) kan det bli ett störande moment ifall vi måste komma kvällstid eller på helgen.

Dessutom innebär ofta en akutsituation att vi måste göra stora ingrepp, kanske riva och gräva, etc. En inte helt optimal miljösituation.

Ett avtal som underlättar

NoStop är ett långtidsavtal som underlättar situationen för alla. Avtalet innebär i korthet att vi underhåller avloppsrören kontinuerligt och därmed förebygger de akuta situationer som kan uppstå.
NoStop innebär till exempel:

 • Bättre service och kvalitet på tjänsterna. Ett långtidsavtal gör att vi kan skaffa oss en god överblick över kundens situation och på så sätt erbjuda en säkrare prissättning, och därmed även en garanti för utfört arbete
 • Vi kan utföra arbetet på tider som inte stör dig
 • Åtgärderna blir mer miljövänliga eftersom ingreppen i regel blir mindre och går snabbare
 • Vissa problem uppstår förr eller senare ändå. Ett underhållsavtal ger oss möjlighet att upptäcka det som behövs åtgärdas i tid vilket i sin tur innebär ett generellt sett lättare och mindre miljökostsamt arbete

Vill du veta mer om vad NoStop kan innebära för dig?
Hör av dig till +46 31-33 00 500

TV-inspektion

TV-inspektion

Rörinspektion eller tv inspektion använder vi för att lokalisera problem.  Det är  till exempel bra att veta vad som orsakat ett eventuellt stopp innan vi bestämmer vilken metod vi ska använda för att fixa det.

Med hjälp av en TV-kamera kan vi filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Vi kan naturligtvis även TV-inspektera grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar.

Vid TV-inspektion kan ledningens höjdprofil mätas och dokumenteras. Resultatet blir ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer och en inspelning enligt standard T25 eller P93 som kan användas vid t ex. besiktning. Cleanpipe är medlemmar i STVF – Sveriges TV-inspektions Företag.

Passar bra vid:

 • Nybyggnation
 • Kontroll av rörens standard före ombyggnad
 • Kartläggning av ledningsnät före ombyggnad eller relining
 • Övertagande av befintliga avloppsanläggningar
 • Övervakning av särskilt krävande rensningsarbeten, som bortskärning av instickande servisledningar och avlägsnande av felaktiga skarvtätningar

Förutom avloppsledningar kan vi även TV-inspektera ventilationsanläggningar, vattenledningar, brunnar, pipelines etc.

Avfallshantering

Avfallshantering

Du som är insatt i avfallshantering vet att det är styrt av en hel del lagar och förordningar. Dessutom är det svårt för dig att få en komplett kostnadsbild av hanteringen eftersom man oftast inte vet vad det kostar förrän efteråt när allt är omhändertaget.

Vi har en god kunskap om alla regelverk och även egna anläggningar där vi kan hantera avfallet, och kan därför i ett tidigt skede ge dig all information du behöver om hur avfallet kommer att hanteras samt vad det kostar.

Hantering

Vi har som sagt egna anläggningar dit vi transporterar och hanterar avfallet. Du kan därför vara trygg i vetskapen att avfallet hanteras på ett korrekt sätt eftersom vi har kunskaper om hela hanteringskedjan, från transport till mottagning, lagring, omlastning etc.

Vi är mest inriktade på flytande avfall, slam och sediment, men tar även hand om all slags avfall, flytande som fast, farligt som ofarligt. Till vår hjälp har vi vårt dotterbolag  MVG som har lång erfarenhet av avfallsbehandling.

Tömning av oljeavskiljare

Oljeavskiljaren fungerar som bäst om den töms regelbundet. Med rätt tömningsintervall säkerställer man också dess effektivitet. Vi kan med vår kompetens och i ett nära samarbete med dig som kund erbjuda ett avtal om tömning, hantering av avfall samt provtagning kontroll och besiktning av oljeavskiljare enligt gällande lagar och miljökrav.

Cleanpipe är auktoriserat av branschorganisationen Sveriges Tankrengörings och Saneringsföretag (STOR) att kontrollera och besiktiga oljeavskiljare utifrån kommuner, miljöförvaltningars krav och naturvårdsverkets riktlinjer och Standard SS-EN 858.

Kunskapsområden:

 • Avfallsinnehåll
 • Hantering
 • Paketering
 • Logistik
 • Lagstiftningar
 • Avsättning och behandling

Våra avfallshanteringsfunktioner riktar sig i första hand till professionella aktörer.
Vill du veta mer? Hör av dig till +46 31-33 00 500.

 

Vi har ett samarbetsavtal med SAKAB för att säkra vår hantering av farligt avfall.

Boka slamtömning

Här kan du boka slamtömning om du bor i Herrljunga, Vårgårda eller Lilla Edet

Herrljunga & Vårgårda

Boka Här!

Vi bekräftar din bokning nästkommande arbetsdag innan 15.00

Cleanpipe genomför på uppdrag av Herrljunga och Vårgårda kommun tömning av enskilda avlopp; 1-3 kammarbrunnar, slutna tankar samt minireningsverk samt fettavskiljare.

Lämna information om din anläggning så att vi kan göra övergången så smidig som möjlig. Klicka här!

 

Alla avloppsanläggningar skall, enligt kommunens regler, tömmas en gång per år. Slutna tankar töms dessutom vi behov. Cleanpipe debiterar kommuninvånare i enlighet med den av kommunen fastslagna taxan. Du kan läsa mer om detaljerna på kommunens hemsida;

Herrljunga Info
Herrljunga Taxa

Vårgårda Info
Vårgårda Taxa

Lilla Edet

Boka här!

Vi bekräftar din bokning nästkommande arbetsdag innan 15.00

Cleanpipe genomför på uppdrag av Lilla Edets kommun tömning av enskilda avlopp; 1-3 kammarbrunnar, slutna tankar samt minireningsverk.

Alla avloppsanläggningar skall, enligt kommunens regler, tömmas en gång per år. Slutna tankar töms dessutom vi behov. Cleanpipe debiterar kommuninvånare i enlighet med den av kommunen fastslagna taxan. Du kan läsa mer om detaljerna på kommunens hemsida.

 

Special

Special

Det finns en del behov som ligger i gränslandet av vår verksamhet. Vi har samlat alla dessa funktioner här under Special, just för att det är vad de är. Specialfunktioner för speciella behov.

Vattensprängning & Vattenleverans

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Ett problem som ofta förekommer i fritidsområden eller områden utanför tätbebyggda områden. Metoden går ut på att tillsätta vatten under högt tryck för att vidga och rensa de vattenförsörjande sprickorna. Vi levererar också vatten till pooler eller i tankar till evenemang.

 Produktblad brunnstryckning

Sanering

Vi sanerar samt erbjuder rengöring inom industrier. Vi kan också sanera tankar och utfärda ett rengöringsintyg.  

Nyheter

Jour Boka slamtömning